De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gesellige middei mei Gjalt de Groot 5 maart

útnoeging gjalt de groot 1Op snein 5 maart sil Gjalt de Groot,  in âlderwetsk gesellige middei fersoargje yn it Doarpshûs “de Lytse Fjouwere”, middeis fan 15.00-17.00 oere.

Hy fertelt ferhalen út syn nije boek “No komt it noch” en noch wat oare smoute ferhalen.

Fierder in optreden fan de sjongsters “Triofantelijk” en ek  wurde der  Stellingwarver ferhalen ferteld troch skriuwer/ferteller Freddie de Vries.

Tagongspriijs € 7,50; Koartom in ôfwikseljend programma yn ús smûk Doarpshûs!

High Tea

Hallo allemaal,  

Zondag 26 februari van 14:30 t/m 17:00 organiseren we een high tea. Dan staan er allemaal lekkere hapje (taart scones enz.) op tafel en wordt er thee geserveerd. Hiervoor willen we alle dorpsgenoten voor uitnodigingen. Dus geef je voor dinsdag 21 februari  op en dan maken we er een gezellige middag van.

FDD

High Tea example

LC: Rien, 650 km ten noorden van Parijs

LC Rien
Leeuwarder Courant, zaterdag 4 februari 2017: Rien, 650 km ten noorden van Parijs
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het artikel.

Met dank aan Agatha Flier (Itens), die de webredactie tipte over dit artikel!

Opbringst flessenbonnen aksje "De Poaskepôle"

Peuters
De flessenbonnen aksje fan de Jumbo yn Wommels hat it geweldige bedrach € 134,10 opbrocht. Der kin wer boartersguod en ûntwikkelingsmateriaal fan kocht wurde foar pjutteboartersplak "De Poaskepôle" te Easterein. It bestjoer wol elkenien fia dizze wei tige tank sizze foar alle giften!

Littenseradiel yn it nijs: de weryndieling

GemeenteLittenseradiel
De weryndieling moat noch plakfine: yn 2018 wurdt de gemeente Littenseradiel opdielt nei 3 gemeenten: Ljouwert, de Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. 
Mar hoewol de hiele weryndieling noch plakfine moat, liket no 1 fan de punten dy't naam is troch ferskate ynwenners by de ynsprekjûnen hieltyd mear te spyljen.

Doe't de weryndieling foar it earst ta sprake kaam, wiene der al in protte ferskate lûden te hearren, 1 dêrfan wie de fraach oft de lytse doarpen net opslokt wurde yn sa'n grutte gemeente.
Dizze wike gie it yn it nijs oer de nije autodyk fan Ljouwert nei Snits. Dwers troch de Greidhoeke moat der net komme, fynt it kolleezje fan b&w fan Littenseradiel. Hjiroer stjoerde Littenseradiel tongersdei in brief nei de gemeente Súdwest-Fryslân. Dizze brief is >hjir< te finen.

Earder al krige it doarpsbelang in brief oer in project fan de Kulturele Haadstêd om in lokaasje út te sykjen foar in OPEN doek (projekttitel), om't der neffens Súdwest Fryslân dy't it projekt koördinearret, gjin basisskoalle yn de 4 doarpen wêze soe. 

Begjinnersflaters of dochs it Calimero-effekt?

musical De Heksen

Fansels wolle jim ek nei de musical 'Heksen' op 4 febrewaris 2017! Wy riede jo oan om de kaarten yn it foar te reservearjen... It oantal plakken is nammentlik beheint en fol = fol!
De kaarten foar bern kostje 3 euro en foar folwoeksenen is it 7,50 euro.
Jo kinne kaarten reservearre fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wolle jo hjirby oanjaan om hoefolle berne- en/of folwoeksenen kaarten it giet?
Reservearre kaarten kinne in heal oere foar oanfang fan de musical "Heksen" ôfhelle wurde oan 'e kassa.

Jongereintoaniel Fuort mar los

Nim it sa't is spilet 'No even net & No even wol'

ToneelFlyer2017
It is al hast wer safier! 
Op 10 & 11 maart spilet toanieferieniging Nim it sa't is it stik 'No even net & No even wol', in stik, oerset troch Baukje Stavinga.

Spilers fan dit jier binne: Harrie Draaijer, Janny Bouma, Thea Metz, Jeannet van Ommen, Fred Dijkstra, Martie de Vreugt, Ronald Postma, Jos van der Woude en Elisabeth Abels. 
De rezjy is yn hannen fan Margje van der Velde en Agatha Roozendaal.

It stuk wurd opfiert op freed 10 en sneon 11 april 2016 om 20.00 oere yn doarpshûs de Lytse Fjouwere yn Itens. Ynkoarten komme wy by ús leden lâns mei de kaarten!

Sport- en Spelinstuif in de voorjaarsvakantie

whipe out sweperOp maandag 20 februari 2017 kunnen basisschoolkinderen van de groepen 3 tot en met 8 uit de gemeente Littenseradiel weer meedoen aan de Sport- en Spelinstuif. De instuif vindt plaats in Sporthal De Greidhoeke in Easterein. Aanmelden is niet nodig!

Er worden verschillende beweeg- en sportactiviteiten georganiseerd, zoals kaatsen, volleybal, judo en er is ook een whipe out-sweeper! Kom langs om te kijken wat er nog meer te doen is!

Omdat niet alle kinderen tegelijk in de sporthal passen, is er een verdeling gemaakt. Het is vrije inloop, dus kom gezellig langs. Elke 20 minuten start er een nieuwe ronde. De entree is € 3,00 en deelname is op eigen risico.

  • Groep 3 t/m 5             09.30 – 11.30 uur

  • Groep 6 t/m 8             12.30 – 14.30 uur

De sport- en spelinstuif wordt georganiseerd door Buurtsportwerk Littenseradiel in samenwerking met verschillende sportaanbieders.

Let op! FDD Disco 11 februari

discoOp 11 februari is er een disco voor de basisschooljeugd in het dorpshuis.
Let op Let op! De aanvangstijd voor de disco is veranderd!
In het programma van FDD staat 19.00-20.00 uur, dit is nu van 17.00-18.00.

Opgave zaalkaatsen voor jeugd verlengd!

kaatsenEerder stond op deze website de mogelijkheid voor de jeugd om zich op te geven voor de kaatstrainingen in de zaal. 
De kaatstraining is voor pupillen, schooljeugd, jeugd en junioren tot en met 19 jaar. Dus meld je aan!

De opgave hiervoor is verlengd; je kunt je nog opgeven tot uiterlijk 3 februari!
De kosten per deelnemer zal 25 euro bedragen. De kosten zullen verrekend worden via de vereniging. 
Graag de opgave per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen