De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Nijs oer Jeu de boules

jeu de boules 2
Op Keningsdei 2015 is de jeu de boules baan yn gebrûk nommen en it is no hast tradysje wurden om op dy dei hjirmei útein te setten. En dat smakket nei mear. Wa fielt der foar om sa simmerdeis by knap waar ris in potsje te spyljen? 
Gewoan foar de aardichheid , gjin ferplichtingen en fansels foar alle leeftiden bedoeld.

Tiisdeitejûns fanôf 19.00 is eltsenien wolkom op it sportfjild.

De baan falt ûnder ferantwurdelikheid fan de keatsferiening. Sy jouwe oan it leuk te finen as der tidens keatspartijen ek jeu de bouled wurde soe, Der binne twa setsjes jeu de boules ballen, beskikber steld troch FDD.
Dy kinne dus brûkt wurde foar minsken dy’t se self net ha.

We hoopje dat der in soad gebrûk fan makke wurde sil!

Stem!

NimMyMeiDyMei

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen