De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Keatsen foar de jeugd út de 4 doarpen

telegraaf kaatsenDizze wike begjint it keatsseizoen foar de bern út de 4 doarpen wer. Jûn begjint de kompetysje om 19.00 oere. Tongersdei 11 maaie is de earste training foar de jeugd.
Bistdo 5 jier en sistdo yn groep 2 fan de basiskoalle, kom dan ris in kear mei ús te keatsen!
Ek âldere jeugd oant en mei 16 jier, dy't in kear mei keatse wol, binne fansels ek wolkom op it sportfjild yn Itens.
De jeugd fan 6 t/m 9 jier traint fan 18:30-19:30 oere en de jeugd fan 10 t/m 16 jier traint van 19:30-20.30 oere.
Do meist 2 kear sjen of meidwaan en astdo it leuk fynst, freegje wy dy om lid te wurden fan ús ferieniging.
Doch wol sportklean en sportskuon oan, keatswanten hawwe wy te lien by ús feriening!


De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen