De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Feestkeatsen snein 21 maaie

telegraaf kaatsenOankommend wykein fiere wy feest in de Fjouwer doarpen en keatsferieniging Itens e.o. organisearret op snein 21 maaie it feestkeatsen op it sportfjild yn Itens! Wy keatse dizze kear mei in grutte, sêfte bal, sadat eltsenien út de Fjouwer doarpen meidwaan kin. Je hoege dus net lid te wêzen fan ús ferieniging om mei te dwaan! De bern keatse fanôf 10 oere, de folwoeksenen starte om 12.00 oere.  Opjaan kin fia Jan Gerben, Gerard, Tim, Elisabeth of kf-itens(@)live.nl. . Oant snein allegearre!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen