De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Lêzing skiednis Ikoanen 15 july

kerk itens
Yn de Fermanje is dizze simmer op de dagen fan it Tsjerkepaad in útstalling te besjen fan sa'n 50 ikoanen. Sneon 15 july sil Wiebe Dijkstra om 15.00 oere in lêzing fersoargje oer de skiednis fan ikoanen. 

Fanôf 1 july is it Mienskipshus Itens eltse sneon fan 13.30 oant 17.00 oere iepen! Tsjerkepaad, expositie 'Ikoanen", toeristische ynformaasje en lytse byb. Kom mar ris del!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen