De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Fûgelwacht Rikkersfeest 15 july

rikkers 4
We starte om healwei fjouweren mei de Fiskwedstriid
Op de smûke kade yn Rien
Ald en jong kin mei dwaan
Opjefte foar oanfang wedstriid
Opfleure mei live muzyk
Dêr nei op de kamp
Sille de tonnen rikje
It bier is kâld
Flonkert de wyn yn it glês
De fisk is fergees !!!!
It waar ûngewis
Mar de jûn sil smûk wêze
De bern kinne harren fermeitsje op it springkessen
Harren moai meitsje litte troch de smynksters
Ranja drinke; sa folle as se wolle en iis en poffertjes ite. 
Fierder muzyk, einekuorren meitsjen, fjoerkuorren, iten, drinken, gesellichheid en foaral rikke fisk
Eltsenien is fan herte wolkom!
Dit barren wurdt mooglik makke troch de stipe van sponsors en de ynset fan tal frijwilligers.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen