De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Feestlike iepening doarpshûs De Lytse Fjouwere

DorpshuisVrijwilligersfeest2016
It duorret noch efkes, mar it kin alfêst yn de aginda en op de kalender skreaun wurde: op 23 septimber fanôf 15.30 oere wolle we graach it ferboude doarpshûs De Lytse Fjouwere op nij iepenje en fiere dat de ferbouwing sa goed slagge is. 

We binne drok dwaande in feestlik programma gear te stallen, de útnoeging folget letter. 

It bestjoer fan doarpshûs De Lytse Fjouwere.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen