De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Hessel en Sander

Us doarpsgenoaten Hessel Abels en Sander Vriesema stiene juster prachtich yn de LC.

Se wienen sneon op de iepen dei fan SC Heerenveen en ha ferskeidene hântekens sammele.

In moai begjin fan de simmerfakânsje.DSCN6972

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen