De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

FD: Karakteristieke gebouwen Littenseradiel op lijst

FD KarakterstiekeGebouwenLittenseradiel
Gelezen in het Friesch Dagblad, 27 juli 2017:

Kerken, woningen en boerderijen die niet op de Rijksmonumentenlijst staan, kunnen best waardevol zijn. Om dergelijke objecten beter te kunnen beschermen, heeft de gemeente Littenseradiel een inventarisatie laten uitvoeren. Die heeft een lijst opgeleverd met objecten die door de gemeente karakteristiek worden genoemd.

Met de inventarisatie neemt de gemeente een voorschot op de komende herindeling. Per 1 januari 2018 gaat Littenseradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke, in Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. De herindelingspartners krijgen de inventarisatie toegestuurd, in de hoop dat ze er ,,werk van maken”, aldus wethouder Bram Bonnema. Littenseradiel zal zelf op basis van de lijst geen nieuw beleid meer opstellen.

De vroegere herberg in Rien uit 1920 kreeg een score van 21 punten. Alle objecten met een score hoger dan 19 punten zijn volgens het Steunpunt Monumentenzorg zo waardevol dat volledig behoud voorop zou moeten staan.

Lees meer...

Littenseradiel liet de inventarisatie uitvoeren door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Het steunpunt nam de zogenoemde MIP-lijst (Monumenten Inventarisatie Project) als uitgangspunt. Die lijst kwam in 1995 tot stand, op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het steunpunt keek ook naar objecten die voorkomen op de recenter samengestelde cultuurhistorische kaart (CHK) van de provincie Fryslân.

De inventarisatie van beide lijsten heeft een nieuw overzicht opgeleverd van objecten die bescherming verdienen, ook al zijn het geen rijksmonumenten (daarvan heeft Littenseradiel er circa 135). Op de lijst staan niet alleen kerken, woonhuizen, boerderijen, pastorieën en voormalige schoolgebouwen. Het overzicht bevat ook grafmonumenten in onder meer Bears en Reahûs, transformatorhuisjes in Easterwierrum en Winsum, het baarhuisje in Waaksens en de vroegere herberg in Rien.

In totaal staan er 275 objecten op de lijst. Om ze goed te kunnen beschermen ,,moeten ze eigenlijk de status van gemeentelijk monument krijgen”, aldus wethouder Bonnema. Littenseradiel heeft geen lijst met gemeentelijke monumenten.

Het Steunpunt Monumentenzorg gaf alle gebouwen en andere objecten punten. Dit gebeurde aan de hand van criteria, zoals de cultuurhistorische en monumentale waarde, de architectonische waarde en de streekhistorische waarde. Objecten met een score van meer dan 19 punten zijn volgens het steunpunt zo waardevol dat volledig behoud voorop zou moeten staan. De kerk aan de Tsjerkebuorren 1 in Winsum kreeg de hoogste score: 23 punten.

De objecten zijn allemaal gefotografeerd en beoordeeld met toestemming van de eigenaren. Iedereen werkte welwillend mee, meldt de gemeente.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen