De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Freule Keatspartij 2017

FreuleWommels
Woansdei 9 augustus sil de Freule Keatspartij wer plakfine yn Wommels. De Freulepartij is de belangrykste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. Oan de keatspartij dogge jonges fan de ferskate ôfdielings fan it KNKB mei.
Der steane 53 partoeren op de list, fjouwer mear as ferline jier. 

De 4 doarpen wurde dit jier spitigernôch op 'e nij net fertsjintwurdige mei in partoer. K.F. Itens e.o. is der net yn slagge om in partoer byelkoar te krijen.
Sûnt dit jier is de Freulepartij ûnderbrocht by in stiftingsbestjoer. Anke Strikwerda (Itens) makket as ponghâlder diel út fan dit nije bestjoer.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen