De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Sneon flagje

Friese vlagSneon iepenje we it doarpshus feestlijk. Wij soene it fijn fine as de bewenners fan de doarpen dan s'middeis flagje wolle om de doarpen in feestlijk oansjen te jaan!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen