De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Activiteiten FDD 2017-2018

fdd nieuw logoFDD giet wer los! It programma, mei ferskate aktiviteiten yn ús Fjouwer doarpen, wurd dizze wike mei de Diggelfjoer rûnbrocht. De aktiviteiten steane ek yn'e aginda fan de website de 4 doarpen en fia bygeande link: programma FDD

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen