De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Marije Rijpma út Itens wint priis by Junior Rely 2017

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/rely.jpg'
There was a problem loading image 'images/rely.jpg'

relyUnder grutte publike belangstelling, hat boargemaster Johanneke Liemburg op sneontemiddei 30 septimber foar de lêste kear de prizen útrikt oan de winners fan de Rely en Junior Rely 2017 yn it doarpshûs fan Weidum. De organisaasje fan de feestlike útrikking wie ek dit jier wer yn hannen fan Studio Smids.  Marije Rijpma út Itens wûn in priis mei har gedicht 'Snie falt yn flokjes nei ûnder'.

It wurk fan de priiswinners en de sjueryrapporten binne publisearre yn it Fryske literêre tiidskrift ENSAFH. Sjoch foar mear ynformaasje opwww.ensafh.nl. De sjueryrapporten wurde meikoarten ek publisearre op www.littenseradiel.nl.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen