De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Wurksumheden Sibadawei rinne út

WerkInUitvoering
De Sibadawei yn Easterein soe oant en mei 24 oktober stremd wêze. Troch it minne waar rint it wurk lykwols út.
De dyk sil nei alle gedachten wer iepen wêze op 4 novimber.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen