De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Easterein rocks 4 novimber

Poster ER 2017 web 1 2
Foar elts dy fan in goed feest hâld is der 4 novimber feest yn Noflik te Easterein. Easterein Rocks fynt dan plak. Dit is alwer de 6e kear dat dit bart. Yn it foarprogramma , Easterein Rocks Junior.De foarferkeap is  al los en in kaartsje kostet 8 euro. Oan de seal de jûns sels kostet it 10 euro. It sjocht der nei út dat it in machtig feest wurd. 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen