De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Stimme op 22 novimber

stemmenOp 22 novimber oansteande binne der yn dizze regio gemeenteriedsferkiezings. De ferkiezings binne betiid fanwege de gemeentlike weryndielingen. As it goed is, hawwe jo jo stimpas al ûntfongen. Ferjit dus net te stimmen op 22 novimber.
De ferkiezings geane dus oer gemeenterieden fan trije nije gemeenten. Let goed op wêr’t jo stimme sille. Want jo kinne as ynwenners fan Littenseradiel allinne stimme yn de stimburo’s dy’t geane oer de nije gemeente. Op de webside www.littenseradiel.nlsjogge jo in knop nei mear ynformaasje oer de ferkiezings. Dêr fine jo ek ferwizings nei de ferkiezingssiden op de sides fan de gemeenten LeeuwardenSúdwest-Fryslân en Waadhoeke. Foar algemiene ynformaasje oer stimme foar dizze ferkiezings kinne jo ek sjen op www.stem2211.nl. 
Witte jo noch net op wa’t jo stimme sille? Dan kinne jo ek de online stimwizer rieplachtsje op www.stemwijzer.nl.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen