De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Toneelkub wint earste priis FDD Kwisjûn

kwisIt doarpshûs yn Itens siet ôfrûne sneon fol, de jierlijkse FDD kwisjûn stie op it programma. Sa'n 20 klups en ferienings binne de hiele jûn drok west mei puzzels, riedsels en allegearre fragen. Oan it einde fan de jûn kaam de toanielklub as winner út de bus, mei 124 punten. Twadde waard Wadapartja  (121 punten) en tredde de Filmklub (120 punten). In tige slagge jûn, mooglik makke troch FDD en in oantal frijwilligers. Lokwinske allegearre! 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen