De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Sinteklaze priiskaarten

Freedtejûn 1 desimber is it (Sinteklaze) priiskaarten foar elkenien!

Sint hat in priis besoargje litten foar elk dy't meidocht!sinterklaas auto1

Dus net stinne, der hinne!!

Allegearre tige wolkom om 20.00 oere yn it kafee yn Itens.20171117 225939

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen