De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Freed 8 desimber: iepen kafee

Freed 8 desimber fanôf 14.30 oere is it kafee iepen!!

Kom gesellich lâns foar in potsje biljerte, klaverjassen of darten.  Biljart
Brei cafe 0325
                        Haak je aan?? Haken is verbinden!!Ek in breiwurkje mei wol mei nei "brei-café" "De Lytse Fjouwere"

Allinne in praatsje meitsje kin ek.


Jong en âld, man of frou, kom mar del!

Foar in hapke en snapke wurdt soarge.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen