De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Soos middei

Soos middei


Op freed 8 desimber wie foar de feroaring it kafee iepen fanôf 14.30 oere.
It waard in tige gesellige middei/jûn foar jong en âld.
Der wiene ferskeidene aktiviteiten, sa as sjoele, biljerte, klaverjasse, buJo-e en hake.
Fansels wie der ek tiid foar in praatsje en in ferhaaltsje.

Fred stie yn de keuken en hat in heerlik miel foar ús klear makke.
Al mei al tige slagge, wa’t der net wie hat wat mist, mar…… gjin noed, der komt wer sa’n iepen kafee op freed 29 desimber.

Allegearre tige wolkom!!!IMG 7497IMG 7499IMG 7503IMG 7506IMG 7507IMG 7511

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen