De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Grutsmoargens allinne tillefoanysk oanmelde by Omrin

Omrin
It oanmelden fan grutsmoargens foar ynwenners fan Littenseradiel kin oant 1 jannewaris 2018 allinne by it Service Ynformaasje Punt (SYP) fan Omrin. Skilje hjirfoar mei 0900 – 2100215.

Afvalapp
Oanmelde via de Afvalapp fan Omrin is net mooglik oant 1 jannewaris 2018 yn ferbân mei de kommende weryndieling fan ús gemeente.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen