De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Iepen kafee 29 desimber

Dorpshuis1
Freed 29 desimber is it kafee yn it doarpshûs wer iepen, fanôf 14.30 oere. It wurd wer in gesellige middei/jûn foar jong en âld.
Biljerte, kaarte, sjoele, hake as puzzelje... Der is ek wer in hapke. Foar dit iten graach efkes opjaan by Bowe Jan; kosten foar it iten binne € 2,50. Fred makket grif wer wat lekkers!!
Oant 29 desimber!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen