De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Carbidschieten 2017/2018

GemeenteLittenseradiel
Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is in onze gemeente populair. In onze Algemene plaatselijke verordening (Apv) is echter een verbodsbepaling voor het carbidschieten opgenomen.

Als de politie stuit op carbidschieters die zich niet houden aan genoemde voorschriften, dan zal zij strikt handhaven. Dat betekent dat het carbidschieten onmiddellijk gestaakt moet worden. Er kunnen zelfs boetes worden uitgedeeld en/of spullen in beslag worden genomen. Door de voorschriften strikt te volgen kan dit worden voorkomen!

Lees meer voor de voorwaarden.


Voorwaarden
De verbodsbepaling houdt in dat men in beginsel niet mag carbidschieten, dit verbod geldt echter niet als men zich aan de volgende voorschriften houdt:

-carbidschieten buiten de bebouwde kom plaatsvindt;
-carbidschieten op (zondag) 31 december vanaf 13.00 uur (in verband met de Zondagswet) tot 24.00 uur plaatsvindt. LET OP: wilt u ná 24.00 uur (dus op 1 januari 2018) carbidschieten, dan heeft u te maken met de regels van de nieuwe gemeente;
-de te gebruiken melkbussen een maximale inhoud van 50 liter hebben;
-het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin zich geen openbare wegen of paden bevinden;
-de betreffende locatie gelegen is op een afstand van 50 meter van overige woonbebouwing ten opzichte van woonbebouwing op het erf waarvan geschoten wordt;
-er geschoten wordt in een richting die is afgewend van woonbebouwing.

Dus, als men zich aan alle genoemde voorschriften houdt, dan is carbidschieten toegestaan. Men moet vanzelfsprekend wel toestemming hebben van de grondeigenaar. De voorschriften zijn in de Apv opgenomen om ervoor te zorgen dat carbidschieten op een veilige locatie plaatsvindt en zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden veroorzaakt.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen