De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Regels ôfstekken fjoerwurk

vuurwerk
Fjoerwurk ôfstekke is allinne tastien mei de jierwikseling (31 desimber) fan 18.00 oere oant (1 jannewaris) 02.00 oere.

De gemeente en de plysje hâlde tafersjoch op dizze nije regeljouwing. Minsken dy’t trapearre wurde op it ôfstekken fan fjoerwurk bûten de fêststelde tiden, riskearje in boete of trochferwizing nei buro Halt (jongerein).

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen