De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Doarpshûs iepen mei jierwikseling

Dorpshuis Bar
Aldjiersnacht nei tolven is doarpshus De Lytse Fjouwere yn Itens iepen foar minsken dy mekoar in lokkich 2018 tawinskje wolle, meiinoar de goede foarnimmens trochnimme wolle, as gewoan foar in gesellige sit. Tige wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen