De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Frijheidsbyld en 'pimelfontein' dûke op yn Easterein

AldjiersstuntEasterein2017
It fijheidsbyld út Snits en de 'pimelfontein' út Warkum binne op âldjiersdei opdûkt yn Easterein.
De âldjiersploech Easterein sprekt mei ludike teksten harren soargen út foar de weryndieling nei de gemeente Súdwest Fryslân:

"11 Fountains is dat net wat flauwekul? Súdwest stipet in soad oan de stêd, binne lytse doarpen aanst net de lul?"
"Al soene se ús ferpauperje litte yn Easterein, ús frijheid as mienskip bliuwt stiif oerein!"

Henk Bootsma wie der fan 'e moarn al betiid by en makke taheakke foto.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen