De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Iepen kafee 26 jannewaris

IMG 7527 Freed 26 jannewaris is it kafee wer iepen foar jong en âld.

Fanôf 15.00 oere is elkenien wolkom.

Tiid om efkes mei elkoar te biljerten, kaarten, sjoelen, puzzeljen, haken of gewoan te praten.

Om in oere of seis makket Fred wer in hapke foar ús klear. Wolle jim mei ite dan graach dit fan te foaren efkes trochjaan oan Bouwe Jan till. 06-41111094.

Op 26 jannewaris om 19.00 oere is ek de iepening fan LF2018 mei ferhalen.
Hiel Fryslân moetet elkoar yn winterwaarme sferen mei moaie ferhalen.
Ek by ús yn it kafee kinne jim lústerje nei in pear moaie ferhalen.

Graach oant sjen yn "De Lytse Fjouwere"


De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen