De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Freed 23 febrewaris: kafee 15.00 oere iepen!

Freed 23 febrewaris is der wer iepen kafee.

Elk dy 't sin hat oan in potsje sjoelen, darten, biljerten, kaarten, yathzee of wat dan ek mar, is tige wolkom.

Rûn in oere of seis makket Fred wer in lekker hapke iten.

Foar it iten graach efkes oanmelde by Bouwe Jan: 06-41111094

Oant freed!!20180201 180106

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen