De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

IIsbaan Rien: It sil heve, iisbaan iepen!

IJsbaanRien Vlaguit
De redens kinne út it fet en ûnderbûn wurde op 'e iisbaan yn Rien!
Fan 'e moarn seach it iis der goed út, sterk genôch om de baan te iepenjen foar elkenien
Update 18:00 oere: ek fan ‘e jûn is de ijsbaan iepen!

Advys fan de iisklup: waarm oanklaaie en yn beweging bliuwe!

Tagong foar leden is fergees, net leden betelje € 1,-
Lid wurde kin fansels ek foar mar € 5,- yn 't jier! Sprek op 'e baan in bestjoerslid oan as nim kontakt op mei de iisklup.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen