De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Maatklaverjassen

Freed 16 maart is it (maat) klaverjassen foar elkenien!

Jou dy op mei dyn maat en kom gesellich in jûntsje kaarten.

Opjaan kin by Jan Leijenaar till. 06-51880917

Graach oant sjen.
It bestjoer fan kaartklup "De Fjouwerkaart"20090201klaverjassen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen