De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Lyts Leed yn de gemeente Súdwest Fryslân

gemeente sud west
Yn Littenseradiel koenen ynwenners saken, dy't yn de iepenbiere romte net yn oarder wienen melde fia Lyts Leed. De gemeente Súdwest-Fryslân hat in soartgelyk systeem. Ynwenners kinne no in "Melding openbare ruimte" dwaan. Hjirby de link mei ynformaasje oer dit systeem en hoe it wurket.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen