De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Maatklaverjassen 2

Freed is it safier!

Der ha har al 24 koppels opjûn, dat liket der op!

Wolst ek noch meidwaan? Jou dy (leafst jim) op by Jan Leijenaar tel. 06-51880917
We begjinne om 20.00 oere en de ynlis is €3.50

Oant freed!klaverjassen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen