De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Even voorstellen: buurtsportcoach Súdwest-Fryslân

gemeente sud west
Bij deze stel ik me graag aan u voor : Karin Batteram, één van de buurtsportcoaches van gemeente
Súdwest-Fryslân. Per heden ben ik aanspreekpunt voor  voormalig Littenseradiel (Waaksens, Kûbaard, Wommels, Iens, Hinnaard, Easterein, Hidaard, Itens, Rien, Reahûs, Lytsewierrum, Britswert, Wiuwert, Boazum en Easterwierrum). 
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. iedereen in beweging, sporten en bewegen in de omgeving, beweegplezier in het onderwijs, talent en topsport en sportaccomodaties, dan kunt u contact opnemen via onderstaande
gegevens: 
Tel: 0515 489939 / 06-46234064
k.batteram(@)sudwestfryslan.nl
werkdagen: ma-woe-do

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen