De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Warming-up Swit&Sit 24 maart

swit
Sneon 24 is der in geselliche musykjûn yn de Lytse Fjouwere yn Itens foar eltsenien dy't wol hâld fan in geselliche Sit-jûn! Fanôf 2030 oere. Wat is dyn favoryte Switnummer?

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen