De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Slotjûn klaverjassen

Freed 13 april is de slotjûn fan de klaverjaskompetysje.

Dizze jûn wurde de winners fan seizoen 2017-2018 bekend makke.

It is priiskaarten foar elkenien, de ynlis is € 3.50.

Dus net stinne, der hinne! 

Kaartklup "De Fjouwerkaart"

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen