De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Vrijmibo

Iepen kafee

Takom wike freed, 20 april, is der foar de lêste kear fan dit winterskoft in iepen kafee of in freedtemiddeiborrrel sa’t it ek wol neamd wurdt. 
Om 15.00 oere giet it doarpshûs iepen en wa wit kinne we mei moai waar op it terras sitte. 

Elk is frij om te biljerten, kaarten enfh., wat jim mar wolle. Fred soarget foar in lekker hapke iten, wa’t hjir gebrûk fan meitsje wol, kin dit trochjaan oan Bouwe Jan op nûmer 06 41111094.

Graach oant sjen yn de “lytse Fjouwere”FredKafee

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen