De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Himmelsneon

By it Klokhûs op Hinnaard wie it hjoed himmelsneon.
Jong en âld ha fannemoarn dwaande west om alles wer wat op te kreasjen.
Fan peuter oant pensionado is der skrobbe, wjudde, harke, skjirre, seage en noch folle mear
De kommende wiken hjir en dêr noch in likje ferfe, dan stiet it der wer prachtich foar.

Elk dy't der ris efkes opstrúne wol is tige wolkom.
Kom ek ris yn it Klokhûs, der lizze moaie foto's en ferhalen oer de skiednis.
IMG 20180414 WA000320180414 115803 220180414 115747 220180414 111609 220180414 111439

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen