De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Klaverjaskampioen

Freed 13 april wie de slotjûn fan de klaverjaskompetysje 2017-1018.
Nei in prachtich winterseizoen, mei meastal 6 of 7 tafels kaarters binne de prizen útrikt.

De Lies partij is wûn troch Tryntsje Rispens, sy mei de beker in jier yn har besit hâlde.

De ûnderlinge kompetysje Itens-Goaïngea is dit kear wûn troch Goaïngea, dus dy meie ek in jier op de beker passe.

En ús eigen kompetysje is wûn troch Germ Koldijk. Hy helle yn totaal 35015 punten.
2e is wurden, Jan Hoitema mei 34871 punten en 3e Jan Kamstra mei 34748 punten.

Alle priiswinners fan herte lokwinske en we treffe jim graach wer yn septimber by de start fan it nije seizoen.

It bestjoer fan kaartklup "De Fjouwerkaart"IMG 20180414 WA0000 3

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen