De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Freed 20 april

Iepen Kafee

Wat ha we it ôfrûne freed troffen mei it waar, it terras fan de Lytse Fjouwere” koe wer yn gebrûk nommen wurde en dêr ha in soad minsken gebrûk fan makke. Ek binnen wie it gesellich en….. it wie dêr lekker koel om in potsje te kaarten, Germ Koldijk, de kampioen fan dit jier, wie ek wer fan de partij. 

Fred hie dizze kear trije gongen op it menu stean en tusken de bedriuwen troch koe elk dy’t dat woe wer nei bûten ta om by te praten ûnder it genot fan in drankje. In slagge ôfsluter fan it “iepen kafee”, sa’t jim op’e foto’s sjen kinne.

20180420 17210020180420 17463920180420 18240520180420 18514220180420 18522320180420 21051420180420 21052120180420 21063020180420 21073720180420 21173620180420 21175420180420 211804

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen