De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Jeu de boules op Keningsdei

jeu de boules
Op keningsdei kin der wer jeu de bouled wurde op it sportfjild yn Itens Sa tusken 14.00-14.30 oere wolle we graach útein sette, elk is wolkom. Der binne in pear setsjes jeude boules ballen yn it keatshokje, foar wa’t dy self net hat.
Graach oant sjen!

Johanna Bouma en Agatha Flier

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen