De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

De Lytse Fjouwere iepen op Keningsdei

DorpshuisDeLytseFjouwere
Kommende freed, op Keningsdei , is doarpshus De Lytse Fjouwere de hiele dei iepen!
Foar in bakje, in kopke sop, in snack of in borreltsje.
Fanof 9.30 oere is de kofje klear, fansels mei wat lekkers der by.
We hoopje op in gesellige dei.


Oant freed!

It bestjoer en frijwilligers fan De Lytse Fjouwere

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen