De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Keningsklaverjassen

Freedtemiddei 27 april is elk dy't graach in potsje klaverjasse wol wolkom yn doarpshûs "De Lytse Fjouwere"
We begjinne om 14.00 oere  en der binne lekkere fleisprizen te winnen.
De ynlis is € 3.50

                                       Net stinne, der hinne!!K hearts180331 klaverjassen 40 A85F53BC9E28AF55C12582610031115F

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen