De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Ate Wiersma 100 jier

Nije wike tiisdei (29 maaie) wurdt ús âld doarpsgenoat Ate Wiersma, 100 jier.
Fan herte lokwinske!
Elts dy't 'm persoanlik lokwinskje wol kin dat de middeis dwaan yn Nij Stapert.20180522 142159

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen