De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Snein pearke-keatsen

m kamstra logo 2741281
Oankommende snein is der wer Pearke-keatsen yn Itens, organisearrre troch K.f. Itens e.o.
Man en frou (as 'gelegenheids pearkes' ;-) keatse tegearre, opjaan per pearke by Gerard Witteveen as fia kfitens(@)live.nl. Per pearke moat der ien persoan lid wêze fan K.f. Itens e.o. Ynlis € 3,-, opjaan foar 26 mei 19.00 oere. Oanfang 11.00 oere
Stiper: Kamstra steenhandel

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen