De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Feest yn Itens!

IMG 20180514 WA0007
Prachtich waar hjoed foar in feestje op it sportfjild yn Itens, fannemiddei fanôf 15.00 oere. Mei spultsjes, musyk en bbq! Eltsenien is wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen