De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Utnoeging foar it Fûgelwacht Rikkersfeest op sneon 30 juny

rikkersWe starte om healwei fjouweren mei de Fiskwedstriid
Op de smûke kade yn Rien, âld en jong kin mei dwaan!
Opjefte foar oanfang wedstriid,  opfleure mei live muzyk
Dêr nei op de kamp...
Sille de tonnen rikje, It bier is kâld
Flonkert de wyn yn it glês..de fisk is fergees !!!!
It waar ûngewis, mar de jûn sil smûk wêze
De bern kinne harren fermeitsje op it springkessen
Harren moai meitsje litte troch de smynksters
Ranja drinke; sa folle as se wolle en iis en poffertjes ite.
Fierder muzyk, einekuorren meitsjen, fjoerkuorren, iten, drinken, gesellichheid en foaral rikke fisk!

Eltsenien is fan herte wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen