De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

30 juny Nijsgjirrich Easterein

eastereinSneon 30 juny wurd foar de 8e keer Nijsgjirrich Easterein hâlden. Der is wer in ferskaat oan dielnimmers: Iepen tunen, iepen hûzen (earder ús gebou),
der binne minsken die hâlde in garagesale, jo kinne in vilt workshop dwaan by wol van Jet. En der is ek in boer dy't de doarren iepen set: tún en biologisch vee.
By eltse dielnimmer hinget de flagge út en der is in blyer mei de plattegrûn.
De rûte is iepen fan 11.00 oant 18.00 oere. Tagong is fergees.

De dielnimmers steane ek op Easterein.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen