De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Tsjerkepaad yn Itens

meniste tsjerke
Ek dit jier is it Mienskipshûs De Fermanje wer iepen foar publyk op in oantal dagen yn de simmerperioade, yn it kader fan Tsjerkepaad.
Op 7 july, 21 july, 4 augustus, 18 augustus en 1 septimber is it Mienskipshûs iepen, fan 13.30 oere oant 17.00 oere.
Om de tsjerke te besjen, foar in besyk oan de exposyzje ‘Ikoanen’, foar in kop kofje, it lienen fan in boek, toeristische informaasje ensf.
Ek de Martinitsjerke is op dizze dagen iepen.
Wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen