De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Swit&sit rin klub

switsit
Fanôf moandei 3 septimber giet de Swit&sit rinklub wer fan start! Under begelieding fan Jan Gerben Strikwerda wurd der eltse wike draaft; begjinners, oefene dravers, eltsenien is wolkom. Meidwaan?  De start is om 19.30 oere, foar doarpshûs De Lytse Fjouwere. Opjaan is net nedich!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen