De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

1 desimber : Mienskipshûs De Fermanje iepen

dia
Op sneon 1 desimber is Mienskipshûs De Fermanje middeis iepen fan 14.00 oant 16.00 oere. Der kin in bakje kofje dronken wurde en der kinne boeken útsocht wurde om mei de krystdagen te lêzen. Soms kinne boeken ek kocht wurde en de opbringst wurdt dan brûkt foar ûnkosten.
Douwe Willemsma is fan doel om om 14.30 wat dia’s sjen te litten fan Itens e.o. yn eardere tiden.
Dy sille gean oer âldereintochten, doarpsfeesten of gewoane plaatsjes.
Eltsenien is wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen